МК    EN

Чувар на Вашата околина!

ЕКО ПАКУВАЊЕ ДОО Струмица е непрофитна компанија со дејност за управување со отпад од пакување, во согласност со Законот за управување со пакување и отпад од пакување.

Мисијата на ЕКО ПАКУВАЊЕ е обезбедување на чиста и здрава животна средина за граѓаните на Република Македонија преку ефективно управување со систем за собирање, транспорт и третман - рециклирање на отпадоците од пакување.