МК    EN

ЛИЦЕНЦИ


ЕКО ПАКУВАЊЕ ДОО Струмица ја поседува следнава:

 • Дозвола за управување со отпад од пакување, бр. Уп1-11/2-1765/2019, издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање

Трговска марка


Решение за трговска марка

 • Бр. 10-4472/7-2019, издадено од Државен завод за индустриска сопственост

ЗАКОН

1. Закон за управување со пакување и отпад од пакување (МЖСПП)


Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија објави дека е отворена наменска трезорска сметка во рамките на Единствената трезорска сметка, преку која ќе се врши уплата на паричните средства за надомест за управување со отпад од пакување, со следните податоци:

Назив на примачот - Буџет на РМ
Банка на примачот - Народна банка на РМ
Сметка - единствена трезорска сметка 100000000063095
Приходна шифра и програма - 718148
Уплатна сметка - 840 ХХХ 07379


XXX - се внесува ознаката на општината согласно Списокот на општини со ознаки во Република Македонија, кој е составен дел на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи („Службен весник на РМ“бр. 08/06)

Известувања од МЖСПП1. Известување од МЖСПП со Архивски бр.07-7212/1 од 18.07.2012 година

 • Известување во врска со можноста за склучување Договори за превземање на обврски за отпад од пакување со повеќе од еден колективен постапувач


2. Известување од МЖСПП со Архивски бр.07-7212/1 од 18.07.2012 година

Правилници1. Правилник за нумерирање и означување на пакувањето

 • Правилник за начинот на нумерирање и кратенките на кои се заснова системот за идентификација и означување на материјалите од кои е произведено пакувањето, како и формата и содржината на ознаката за постапување co пакувањето

ОБВРСКИ на ПРОИЗВОДИТЕЛИ/УВОЗНИЦИ

Според законот, Вашата компанија има обврска да доставува месечни извештаи подготвени врз основа на производствените спецификации.

При тоа, во случај на ревизија од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, Вие одговарате за точноста на доставените податоци до ЕКО ПАКУВАЊЕ. За детално објаснување како се пополнуваат производните спецификации и месечните извештаи, клиентите на ЕКО ПАКУВАЊЕ ќе можат да се најават на Апликацијата за пополнување на производни спецификации и месечни извештаи, каде на лесен и едноставен начин се пополнуваат овие обрасци. Вашето кориснично име и лозинка ги добивате по потпишување на договор со ЕКО ПАКУВАЊЕ.

Производна спецификацијаСодржат информации за количината на генериран отпад од пакување по производ/артикал

Оваа количина се пресметува за единечен производ

Месечен извештајИнформации за вкупните вредности на пуштениот отпад од пакување на пазарот во Македонија за сите производи. Извештајот се доставува до 15-ти во месецот, за претходниот месец.

Бруто спецификација


Постојат отстапки, дефинирани во Правилнкот за формата и содржината на образецот за водење на евиденција (Сл. Весник на Р.М. бр. 184 до 2011), за пооделни категории на производи каде тежината на увезеното продажно пакување е значително помала во однос на нето тежината на производот. Тогаш во производствената спецификација нето тежината се евидентира со користење на одреден процент од бруто масата на производот за продажното и групното пакување. Категориите и процентите се:

 • Играчки за деца – 25% од бруто тежината по царинска декларација
 • Садови за домакинство и прибор за јадење - 10% од бруто тежината
 • Декоративни производи за домаќинство (украси, закачалки, вазни) - 15% од бруто тежината
 • Училишен прибор - 8% од бруто тежината
 • Текстилни производи (модни кроеви за облека) - 15% од бруто тежината
 • Прибор за чистење - 15% од бруто тежината
 • Декоративна козметика (кармини, маскари, турпии, четки) - 20% од бруто тежината

Примери во Excel


Играчки за деца - 10% за пластика и 15% за хартија - Пример

Садови за домакинство и пример за јадење - 3% за пластика и 7% за хартија Пример

Декоративни производи за домаќинство - 5% за пластика и 10% за хартија Пример

Училишен прибор - 3% за пластика и 5% за хартија Пример

Текстилни производи - 5% за пластика и 10% за хартија Пример

Прибор за чистење - 10% за пластика и 5% за хартија Пример

Декоративна козметика - 10% за пластика и 10% за хартија Пример