МК    EN

ЛИСТА НА ПАРТНЕРИ
  • Моби Промо партнерска програма
    • Моби Промо е нов и моќен рекламен канал кој им помага на компаниите да го зголемат своето присуство на Интернет како никогаш досега и да ја прикажат својата реклама на корисниците кои користат мобилен уред.
    • Повеќе информации

ЗАЧЛЕНУВАЊЕ

Сите заинтересирани правни субјекти во Република Македонија можат да склучат договор со ЕКО ПАКУВАЊЕ, доколку пуштаат во употреба отпад од пакување, кој е создаден од:

  • вршење на производствена дејност, и/или
  • увоз на стоки и добра

Количината на отпадот годишно треба да надминува:

  • Стакло - 800кг
  • Хартија/Картон - 300 кг
  • Друг тип на амбалажа - 100 кг

ОБВРСКИ на ПРОИЗВОДИТЕЛИ/УВОЗНИЦИ

Според законот, Вашата компанија има обврска да доставува месечни извештаи подготвени врз основа на производствените спецификации.

Производствени спецификации
Информации за количината на генериран отпад од пакување по производ/артикал

Месечни извештаи
Информации за вкупните вредности на пуштениот отпад од пакување на пазарот во Македонија за сите производи. Извештајот се доставува до 15-ти во месецот, за претходниот месец.

При тоа, во случај на ревизија од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, Вие одговарате за точноста на доставените податоци до ЕКО ПАКУВАЊЕ. За детално објаснување како се пополнуваат производните спецификации и месечните извештаи, клиентите на ЕКО ПАКУВАЊЕ ќе можат да се најават на Апликацијата за пополнување на производни спецификации и месечни извештаи, каде на лесен и едноставен начин се пополнуваат овие обрасци. Вашето кориснично име и лозинка ги добивате по потпишување на договор со ЕКО ПАКУВАЊЕ.